UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ VALDYMO ORGANAI

  1. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS – aukščiausias Bendrovės valdymo organas.
  2. VIENASMENIS VALDYMO ORGANAS – Bendrovės vadovas, kuris vadinamas direktoriumi.
  3. STEBĖTOJŲ TARYBA – Bendrovėje nesudaroma.
  4. VALDYBA – Bendrovėje nesudaroma.

Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu veikia Bendrovės vadovas.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ direktorius yra Tomas Petreikis, kuris Bendrovei vadovauja nuo 2017 m. gegužės mėnesio.