UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ organai:

  1. visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės valdymo organas;
  2. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas, kuris vadinamas direktoriumi;
  3. stebėtojų taryba – Bendrovėje nesudaroma;
  4. valdyba – Bendrovėje nesudaroma.

Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu veikia Bendrovės vadovas.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ direktorius yra Tomas Petreikis, kuris Bendrovei vadovauja nuo 2017 m. gegužės mėnesio.