VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikloje galima išskirti šias pagrindines veiklos kryptis:

✓ gatvių apšvietimo tinklų ir jų valdymo sistemų vystymas: įrengimas, modernizavimas, priežiūra ir valdymas;
✓ techninių eismo reguliavimo priemonių ir jų valdymo sistemų vystymas: įrengimas, modernizavimas, priežiūra ir valdymas;

✓ vietinės rinkliavos už naudojimąsi parkavimo vietomis automobiliams statyti surinkimas, mokėjimo ir leidimų administravimo bei kontrolės paslaugos vykdymas;

✓ daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų administravimas;

✓ šventinės iliuminacijos gamyba, įrengimas ir priežiūra;
✓ mechanizuotas gatvių valymas;
✓ kita veikla.

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Sėkminga organizacija yra tokia, kuri naudinga tiek savo steigėjams, tiek darbuotojams, tiek aplinkai. Ji tenkina konkrečius visuomenės poreikius, laiku reaguoja į besikeičiančią aplinką, sugeba efektyviai išnaudoti turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei technologijas. Atsižvelgdama į šias nuostatas UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ formuoja savo strategiją – viziją, misiją bei vertybes, kelia strateginius tikslus ir uždavinius, kurie yra esminė prielaida steigėjo bei visuomenės lūkesčių patenkinimui bei Bendrovės vertės didinimui.

Misija: Užtikrinti viešąjį interesą ir Bendrovei perduotų funkcijų kokybišką ir ekonomiškai pagrįstą įgyvendinimą, skiriant ypatingą dėmesį paslaugų gavėjų pasitenkinimo lygio didinimui.

Vizija: Būti modernia, gerai organizuota, efektyviai ir skaidriai valdoma, socialiai atsakinga, kompetentinga ir konkurencinga įmone, išmanių teikiamų paslaugų valdymo sistemų vystytoja.

Vertybės
Atsakomybė:
– garbingas ir sąžiningas elgesys su visais klientais, pirmiausiai, su Šiaulių miesto savivaldybe, kaip įmonės savininku ir pagrindiniu užsakovu.
Pagarba žmogui:
– pripažinimas, kad darbuotojai yra sėkmingos veiklos pamatas,
– įmonės ilgamečių tradicijų ir kultūros puoselėjimas,
– šiltų ir pagarbių santykių su aplinkiniais kūrimas.
Inovatyvumas:
– nuolatinis noras tobulėti ir keistis,
– nuolatinė naujų, tobulesnių darbo priemonių ir metodų paieška,
– supratimas, kad inovacijos yra išlikimo ir konkurencinio pranašumo pagrindas.
Iniciatyvumas:
– iniciatyvūs darbuotojai – jėga, kuri tobulina įmonės veiklą,
– iniciatyvūs vadovai – jėga, kuri skatina įmonės plėtrą.
Profesionalumas:
– siekis tobulėti skatina užsakovų ir rangovų pagarbą, didina ekonominę naudą, tuo pačiu kelia darbuotojų moralinį pasitenkinimą.

VEIKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI

1 tikslas.  Užtikrinti Bendrovės veiklų funkcionavimą ir paslaugų plėtrą, gerinti paslaugų kokybę.

2 tikslas. Užtikrinti Bendrovės valdymo ir organizacinių procesų efektyvumą.

3 tikslas. Užtikrinti aukštą žmogiškųjų ištekių ir materialinės bazės lygio palaikymą.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas” 2023-2025 m. strateginis veiklos planas

 

Informacija atnaujinta 2023-01-27