VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikloje galima išskirti šias pagrindines veiklos kryptis:

✓ Gatvių apšvietimo tinklų ir jų valdymo sistemų vystymas: įrengimas, modernizavimas, priežiūra ir valdymas;
✓ Techninių eismo reguliavimo priemonių ir jų valdymo sistemų vystymas: įrengimas, modernizavimas, priežiūra ir valdymas;
✓ Šventinės iliuminacijos gamyba, įrengimas ir priežiūra;
✓ Mechanizuotas gatvių valymas;
✓ Kita veikla.

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Sėkminga organizacija yra tokia, kuri naudinga tiek savo steigėjams, tiek darbuotojams, tiek aplinkai. Ji tenkina konkrečius visuomenės poreikius, laiku reaguoja į besikeičiančią aplinką, sugeba efektyviai išnaudoti turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei technologijas. Atsižvelgdama į šias nuostatas UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ formuoja savo strategiją – viziją, misiją bei vertybes, kelia strateginius tikslus ir uždavinius, kurie yra esminė prielaida steigėjo bei visuomenės lūkesčių patenkinimui bei Bendrovės vertės didinimui.

Misija: Užtikrinti viešąjį interesą ir savivaldybės funkcijų, susijusių su eismo ir visuomenės saugumu, įgyvendinimą, tinkamą gatvių apšvietimo ir šviesoforų infrastruktūros funkcionavimą, apšvietimo ir šviesoforų sistemų priežiūrą ir vystymą.

Vizija: Būti modernia, gerai organizuota, efektyviai ir skaidriai valdoma, socialiai atsakinga, kompetentinga ir konkurencinga įmone, gatvių apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo priemonių bei išmanių jų valdymo sistemų vystytoja, teikiančia konkurencingas paslaugas Šiaulių miesto, aplinkinių rajonų bei kitų miestų teritorijose.

Vertybės
Atsakomybė:
– garbingas ir sąžiningas elgesys su visais klientais, pirmiausiai, su Šiaulių miesto savivaldybe, kaip įmonės savininku ir pagrindiniu užsakovu.
Pagarba žmogui:
– pripažinimas, kad darbuotojai yra sėkmingos veiklos pamatas,
– įmonės ilgamečių tradicijų ir kultūros puoselėjimas,
– šiltų ir pagarbių santykių su aplinkiniais kūrimas.
Inovatyvumas:
– nuolatinis noras tobulėti ir keistis,
– nuolatinė naujų, tobulesnių darbo priemonių ir metodų paieška,
– supratimas, kad inovacijos yra išlikimo ir konkurencinio pranašumo pagrindas.
Iniciatyvumas:
– iniciatyvūs darbuotojai – jėga, kuri tobulina įmonės veiklą,
– iniciatyvūs vadovai – jėga, kuri skatina įmonės plėtrą.
Profesionalumas:
– siekis tobulėti skatina užsakovų ir rangovų pagarbą, didina ekonominę naudą, tuo pačiu kelia darbuotojų moralinį pasitenkinimą.

VEIKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI

1 tikslas.  Užtikrinti apšvietimo ir šviesoforų infrastruktūros funkcionavimą ir didinti
elektros energijos naudojimo efektyvumą
.

2 tikslas. Užtikrinti Bendrovės valdymo ir organizacinių procesų efektyvumą.

3 tikslas. Užtikrinti aukštą žmogiškųjų ištekių ir materialinės bazės lygio palaikymą.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas” 2022-2024 m. strateginis veiklos planas

Informacija atnaujinta 2022-08-01