MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Sėkminga organizacija yra tokia, kuri naudinga tiek savo steigėjams, tiek darbuotojams, tiek aplinkai. Ji tenkina konkrečius visuomenės poreikius, laiku reaguoja į besikeičiančią aplinką, sugeba efektyviai išnaudoti turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei technologijas. Atsižvelgdama į šias nuostatas UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ formuoja savo strategiją – viziją, misiją bei vertybes, kelia strateginius tikslus ir uždavinius, kurie yra esminė prielaida steigėjo bei visuomenės lūkesčių patenkinimui bei Bendrovės vertės didinimui.

Misija: Užtikrinti viešąjį interesą ir Bendrovei perduotų funkcijų kokybišką ir ekonomiškai pagrįstą įgyvendinimą, skiriant ypatingą dėmesį paslaugų gavėjų pasitenkinimo lygio didinimui.

Vizija: Būti modernia, gerai organizuota, efektyviai ir skaidriai valdoma, socialiai atsakinga, kompetentinga ir konkurencinga įmone, išmanių teikiamų paslaugų valdymo sistemų vystytoja.

Vertybės
✓ Atsakomybė:
– garbingas ir sąžiningas elgesys su visais klientais, pirmiausiai, su Šiaulių miesto savivaldybe, kaip įmonės savininku ir pagrindiniu užsakovu.
✓ Pagarba žmogui:
– pripažinimas, kad darbuotojai yra sėkmingos veiklos pamatas;
– įmonės ilgamečių tradicijų ir kultūros puoselėjimas;
– šiltų ir pagarbių santykių su aplinkiniais kūrimas.
✓ Inovatyvumas:
– nuolatinis noras tobulėti ir keistis;
– nuolatinė naujų, tobulesnių darbo priemonių ir metodų paieška;
– supratimas, kad inovacijos yra išlikimo ir konkurencinio pranašumo pagrindas.
Iniciatyvumas:
– iniciatyvūs darbuotojai – jėga, kuri tobulina įmonės veiklą;
– iniciatyvūs vadovai – jėga, kuri skatina įmonės plėtrą.
✓ Profesionalumas:
– siekis tobulėti skatina užsakovų ir rangovų pagarbą, didina ekonominę naudą, tuo pačiu kelia darbuotojų moralinį pasitenkinimą.

VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS

1 KRYPTIS.  Užtikrinti Bendrovės veiklų funkcionavimą ir paslaugų plėtrą, gerinti paslaugų kokybę.

2 KRYPTIS. Užtikrinti Bendrovės valdymo ir organizacinių procesų efektyvumą.

3 KRYPTIS. Užtikrinti aukštą žmogiškųjų ištekių ir materialinės bazės lygio palaikymą.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas” 2024-2026 m. strateginis veiklos planas

Informacija atnaujinta 2024-01-16